[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การเขียนรายงานทางวิชาการ


การเขียนรายงานทางวิชาการเป็นการศึกษาค้นคว้าความรู้ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องไว้ ต่อจากนั้นนำมาเขียนเรียบเรียงแล้วนำเสนออย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน มีการอ้างอิงที่ถูกต้องและน่าเชื่อตามหลักทางวิชาการ ความสำคัญและประโยชน์ของการเขียนรายงานทางวิชาการ เช่น สามารถนำไปเป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย นำไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ และเป็นแนวทางการตัดสินใจดำเนินงาน รูปแบบรายงานทางวิชาการมี 3 ส่วน คือ ส่วนตอนต้นหรือส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 213 |
ผู้เขียน : อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
หน่วยงาน : สพม.36
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้