[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรา


TOP HIT
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ รายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค (ง20221) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม [ 194 ]
- การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรา [ 79 ]

 

บทคัดย่อ

 

 

                การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
และบทเรียนออนไลน์
SAS Curriculum Pathways รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(
Social Media)และบทเรียนออนไลน์  
SAS Curriculum Pathways 
รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และ2)  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์
SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  ระหว่างปีการศึกษา 2559  และปีการศึกษา 2560 
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนามคือ  นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ห้องละ 18 คน  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 36 คน  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้จริงคือ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 36  คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย  ด้านภาษาอังกฤษ 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  7  ท่าน

            ดำเนินการวิจัยในระหว่างเดือน  ตุลาคม  2559 – มกราคม  2560  เก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์
 
SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม แบบประเมิน
ความสอดคล้อง และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (
Social Media)  และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  แบบประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  สถิติที่ใช้  คือ
 
ค่า IOC  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  และเกณฑ์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  80/80 

 

สรุปผลการวิจัย

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์
SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์
SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์
SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ส่งผลให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  และมีค่าเฉลี่ยทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนในระดับมากขึ้นไป 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์
SAS Curriculum Pathways   รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป 

 

| เข้าชม : 78 |
ผู้เขียน : สายพิน วงษารัตน์
หน่วยงาน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้