[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ รายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค (ง20221) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม


TOP HIT
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ รายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค (ง20221) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม [ 195 ]
- การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรา [ 79 ]

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 153 คน  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Specified Sampling) คือ ใช้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค (ง200221) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานเป็นผู้สร้างขึ้นประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ รายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค (ง20221) จำนวน 10  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง  ฝึกฝีมือการเขียนภาพ

ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพรวมของแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10  ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.24/85.20 เมื่อพิจารณาแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบ เรื่อง ฝึกฝีมือการภาพเขียนภาพแต่ละชุด พบว่า ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง  ฝึกฝีมือการเขียนภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 36.00  และมีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.70  ซึ่งทำให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมของความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะงานเขียนแบบเทคนิค เรื่อง ฝึกฝีมือการเขียนภาพ จำนวน 20 คนมีค่าเท่ากับ 4.95  มีระดับความคิดเห็นต่อการเรียนทั้งรายข้อและโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ

 

| เข้าชม : 194 |
ผู้เขียน : นุสรา เทียนประดิษฐ์
หน่วยงาน : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้