สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36

ข้อมูลระบบติดตามประเมินผลรายงานผลด้าน ICT ผ่านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลสารสนเทศสำหรับเผยแพร่