ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 53769 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        ทำเนียบ
กลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน


นางนิยดา พรหมเทพ
นางนิยดา พรหมเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางศศิวิมล วิกุล
นางศศิวิมล วิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวรวิทย์  ขาวฟอง
นายวรวิทย์ ขาวฟอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายภาราดร  กลิ่นอยู่
นายภาราดร กลิ่นอยู่
เจ้าหน้าที่ ICT


นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายจีรเดช นันตา
นายจีรเดช นันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


กลับไปหน้าก่อน...