ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 629456 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [36]
ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย 1 และคณะศึกษานิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา อ.เวียงชัย จ.เชียงรา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เชิญชวนจัดทำคลิปและเผยแพร่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ เชิญชวนจัดทำคลิปและเผยแพร่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ การทำชาใบหม่อนโรงเรียนบ้านปงเคียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ การทำชาใบหม่อนโรงเรียนบ้านปงเคียน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
คลิปนำเสนอโรงเรียนบ้านปงเคียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรีย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เยี่ยมชมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) เยี่ยมชมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ติดตามการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้สู่อาชีพ โรงเรียนบ้านปงเคียน ติดตามการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้สู่อาชีพ โรงเรียนบ้านปงเคียน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางพวงพร นิลนิยม ศึกษานิเทศก์ สำนักง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
อบรมครูผู้สอนภาษาจีนสังกัด สพป.เชียงราย ๑ อบรมครูผู้สอนภาษาจีนสังกัด สพป.เชียงราย ๑(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การชี้แจงการดำเนินการสอยอ่านชั้น ป.1 และการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 การชี้แจงการดำเนินการสอยอ่านชั้น ป.1 และการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
สพป.เชียงราย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมประธานศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบ O-NET ปี 2560 การประชุมประธานศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบ O-NET ปี 2560(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 สพปงเชียงราย เขต 1 ได้จัดการปร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ การประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลุ่มนิเทศฯ ร่วมแสดงความบินดีกับศึกษานิเทศก์ทุกท่าน กลุ่มนิเทศฯ ร่วมแสดงความบินดีกับศึกษานิเทศก์ทุกท่าน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กลุ่มนิเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ที่ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สอบนานาชาติ ปี 2560 สอบนานาชาติ ปี 2560(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การสอบนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. (เทคนิคดุสิต) เยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. (เทคนิคดุสิต)(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายวสัน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายชื่อผู้ผ่านการอบรมดำเนินการคัดกรอง(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง อบรมเมื่อ 3.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
พาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายการประชุมขับเคลื่อนแนว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมขับเคลื่อนฯ กลุ่มนิเทศฯ การประชุมขับเคลื่อนฯ กลุ่มนิเทศฯ(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู ปี 2556 การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู ปี 2556(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ สำหรับครู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2546 ปีการศึกษา 2555 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2546 ปีการศึกษา 2555 (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมติการปฏิบัคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
อบรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพภายใน อบรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กลุ่มนิเทศ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กรรมการโอเน็ตเข้มเต็มพิกัด กรรมการโอเน็ตเข้มเต็มพิกัด(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กรรมการโอเน็ตเข้มเต็มพิกัด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำสัปดาห์ ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำสัปดาห์(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมประจำสัปดาห์ ณ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
เชิญโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่ 2551(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรให.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...