ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 629455 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1


นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1


นายวสันต์ ปัญญา
นายวสันต์ ปัญญา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางเพ็ญศรี เตชนันท์
นางเพ็ญศรี เตชนันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางพิมพา ตามี่
นางพิมพา ตามี่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน
นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศุภคณา  อภิวงศ์ษา
น.ส.ศุภคณา อภิวงศ์ษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางพวงพร แซ่คู
นางพวงพร แซ่คู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางจิราพร มงคลคำ
นางจิราพร มงคลคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสายสวลี วิทยาภัค
นางสาวสายสวลี วิทยาภัค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์
นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสมเกียรติ แสงทองล้วน
นายสมเกียรติ แสงทองล้วน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงค์
นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางจีราวรรณ ศรีนิล
นางจีราวรรณ ศรีนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายบรรพต ขันคำ
นายบรรพต ขันคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางกัลยา  ยงยศ
นางกัลยา ยงยศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลับไปหน้าก่อน...