ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 36737 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... กองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 พ.ย. 2555)
กองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประชาสัมพันธ์ การรายงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา เครือข่ายe-networkการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยโปรแกรม e-networkและe-news สพป.เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 เม.ย. 2556)
โปรแกรมอิเลคทรอนิกส์การประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 เม.ย. 2556)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1-3 ฉบับที่ 1 เรื่อง ปร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... พื้นฐานการถ่ายภาพ(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 เม.ย. 2556)
พื้นฐานการถ่ายภาพ โหมดการถ่ายภาพ(Shooting Mode) การป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... องค์ประกอบของภาพ(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 26 เม.ย. 2556)
องค์ประกอบของภาพ(Composition) คำจำกัดความ การจัดองค์ประกอบภ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การถ่ายภาพ การเขียนข่าว "ข่าวการศึกษา"(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 มี.ค. 2556)
การถ่ายภาพ การเขียนข่าว “ข่าวการศึกษา” การเข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ของสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 22 พ.ค. 2557)
คู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ของสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร- บุคลากร สพป.เชียงราย เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 11 มิ.ย. 2557)
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร- บุคลากร สพป.เชียงราย เขต 1 แล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการป้องกันแผ่นดินไหวสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
แผนปฏิบัติการป้องกันแผ่นดินไหวสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการป้องกันแผ่นดินไหวสถานศึกษา 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
แผนปฏิบัติการป้องกันแผ่นดินไหวสถานศึกษา 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการป้องกันแผ่นดินไหวสถานศึกษา 3(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
แผนปฏิบัติการป้องกันแผ่นดินไหวสถานศึกษา 3.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 18 พ.ค. 2559)
คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ของ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 24 ก.ย. 2559)
59 คู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการปฏิบัติงาน One Stop Service(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 28 พ.ย. 2559)
แนวทางการปฏิบัติงาน One Stop Service.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ 564/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือแนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปี 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน (Intermal Control) ประจำปีการศึ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 31 ก.ค. 2561)
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 05 ก.ย. 2561)
จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมเสนอชื่อ..ครู 1)ผู้สร้างการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2562)
คู่มือ KRS ปี 62.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2562)
รายงานผล KRS. ปี 61.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การฯศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2562)
ผลการติดตามมาตรฐานสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 มี.ค. 2562)
คู่มือ KRS ฉบับล่าสุด 21 มีนาคม 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...