ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 36738 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
สอบ O-NET: นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ติดตาม ตรวจสอบ กำกับการทดสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบรร.บ้านแม่กรณ์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ศึกษาดูงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
นายกิตติชัย เมืองมา นายสมคิด อุดปิน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกรอกบันทึกการพัฒนาองค์กร ณ ห้องสมุดสพป.เชียงราย เขต1
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมพวงชมพู
นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.3) ณ ห้อง ประชุมพวงทอง
นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมคณะทำงานหลอมรวมความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กรสพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องสมุดสพป.เชียงราย เขต 1
นายสมนึก วินุวงศ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางราตรี แสงคำ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2556
พัฒนาระบบ e-office
กีฬาสีสัมพันธ์ 2555 และสวัสดีปีใหม่ 2556
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
พิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (เดิม)