ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 36733 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1


นายสมคิด  อุดปิน
นายสมคิด อุดปิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นายสมนึก  วินุวงษ์ศรี
นายสมนึก วินุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายกริช มากกุญชร
นายกริช มากกุญชร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ


นางพรรธิภา วอร์สเลอร์
นางพรรธิภา วอร์สเลอร์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ


นายสมพร  ไข่ทา
นายสมพร ไข่ทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางแสงดาว  ปล้องนิราศ
นางแสงดาว ปล้องนิราศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางแพรวพรรณ  สุนันต๊ะ
นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นางประภากร  เป็นแผ่น
นางประภากร เป็นแผ่น
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางบุญยเรศ  อุ่นตุ้ย
นางบุญยเรศ อุ่นตุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายพีรวิชญ์  ปละติ
นายพีรวิชญ์ ปละตินางสาวสุจิตรา  สลีสองสม
นางสาวสุจิตรา สลีสองสมกลับไปหน้าก่อน...