ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 60261 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ รุ่นที่ 1 (วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559) และรุ่น 2 (วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559)
การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ระยะที่ ๒