กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
เอกสารแจ้งเวียน
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 มาตรการประหยัดงบประมาณ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1