ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
08/01/2562 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) กลุ่มอำนวยการ
03/01/2562 แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "ปาบึก" (PABUK) กลุ่มอำนวยการ
25/12/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
13/12/2561 การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดกิจกรรมสำคัญ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 กลุ่มอำนวยการ
13/12/2561 การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
20/11/2561 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กลุ่มอำนวยการ
05/11/2561 ช่องทางรับข้อร้องเรียน กลุ่มอำนวยการ