นายเสถียร พรหมโลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ