ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 251622 ครั้ง   

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

ทิศทางการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒   ปี ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒วิสัยทัศน์ :

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นองค์กรที่สร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน


พันธกิจ :

                1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
                2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
               3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม
               4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
              5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


ค่านิยม :

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

เป้าประสงค์ :

          1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ              ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม               และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
          3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย


ยุทธศาสตร์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ จุดเน้น ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
          ยุทธศาสตร์  ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
          ยุทธศาสตร์  ๒ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ยุทธศาสตร์  ๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ยุทธศาสตร์  ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
          ยุทธศาสตร์  ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   ยุทธศาสตร์  ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม


ข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒


           ๑. จัดบรรยากาศในสำนักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน” โดยยึดหลัก ๕ ส
           ๒. ทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา
           ๓. ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยคำนึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิดและประสานประโยชน์
           ๔. มีความเข้าใจงานและทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดระเบียบ กฎหมาย
           ๕. มีบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  ให้สามารถตรวจสอบได้
           ๖. เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง
           ๗. ร่วมคิด ร่วมทำงาน และร่วมกิจกรรมที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับผิดชอบ
           ๘. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
           ๙. รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
          ๑๐. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ดี

นโยบายบริหารสถานศึกษา
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

           ๑. นักเรียนมีความสุข
           ๒. ผู้บริหารและครูดูดี
           ๓. ผู้ปกครองพึงพอใจ
           ๔. โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่ามอง
นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
      คุณลักษณะภายนอก
           ๑. บุคลิกภาพดี
           ๒. สุขภาพสมบูรณ์
           ๓. สุภาพเรียบร้อยแต่งกายสะอาด
     คุณลักษณะภายใน
           ๑. มีความรู้คู่คุณธรรม
           ๒. มีสามารถและมีความพึงพอใจในการแข่งขันทางวิชาการ
           ๓. เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตได้
ด้านครู เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
      คุณลักษณะภายนอก
           ๑. สุภาพเรียบร้อยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนได้
           ๒. มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ
           ๓. บุคลิกภาพดี แต่งกายดี
      คุณลักษณะภายใน
           ๑. มีความสามารถนำความรู้สู่ผู้เรียนได้ดี
           ๒. มีทักษะในการสอนหลากหลาย
           ๓. มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ด้านผู้บริหาร เป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังนี้
     คุณลักษณะภายนอก
           ๑. สุขภาพกาย และใจเข้มแข็ง
           ๒. กิริยา วาจา มีมนุษยสัมพันธ์
           ๓. แต่งกายดี
     คุณลักษณะภายใน
           ๑. มีความรู้ เทคนิคในการบริหาร
           ๒. มีภาวะเป็นผู้นำ และสามารถใช้ภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
           ๓. มีความสามารถในการสร้างทิศทางของงาน
           ๔. สามารถรับนโยบายของผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติได้
ด้านโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ดีน่าดู น่าอยู่ น่ามอง ดังนี้
           ๑. สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
           ๒. มีความปลอดภัย และปลอดอบายมุข
           ๓. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย
           ๔. ห้องเรียนมีบรรยากาศสะอาด เอื้อต่อการเรียนการสอน
           ๕. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกด้าน ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น และพร้อมให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
ด้านผู้ปกครอง   มีลักษณะ ดังนี้
           ๑. รับทราบในการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ๒. สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะต่อนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
           ๓. ให้ความร่วมมืออย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป