ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 251473 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2



นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม DL-ICT



นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ



นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



นางโยษิตา ชาติชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน